Author: Ravi Jha

Sophiya – A dream Girl

Sophiya Konkani filma-chim pradarshanam he porim asat: Place Theater Name Time Manglore Prabhat 10AM 1Pm 4PM 7PM Big Cinema 7.15PM Cinepolis 4PM Karkala Planet 3.30PM Moodbidri Amarashri 6.30PM Manipal INOX From Fri May 19

“Sophiya”Konknni filma-chem bhavya ugtavann karyem.

Mangalore, May 12: Konknni lokan sabar temp thaun rakon asullea Janet Production dvarim nirmit “Sophiya” filma-chem bhavya ugtavann karyem aaj sakal’lim 10 varamcher Prabhat Talkies hamgasor, Mangalore diocese-cho Bishop Dr. Aloysius Paul D’Souza hachem...

Harry Fernandes (Barkur)

  Harry Fernandes (Barkar) ek bahu-mukhi munis javnsa. Tho ek lhekak ani digdarshak matr nhay astam, padam-chim utram ani dialogue baravmcheant barich hushar. Taka Marathi ani Bhojpuri filma-nim kaam kello barpoor anbhog asa. Tache...

Smt. Janet Noronha

Sophiya – filma-chi Nirmapaki Sophiya -A dream girl hea film-cho Premiere Show May 12, 2017 ver Mangalore Prabhat Talkies hamgasor sokallim-chea 10 varamcher jauncho asa. Teach disa Mongllur ani itor sabar shaharanim tem prodarshit...

Shri Maxim Pereira

Manasa” upranth “Ashem Jalem Kashem ?” Digdorshak Shri Maxim Pereira “Ashem Jalem Kashem ?” (Tulu-nth “Imcha Aand Emcha?”) Konknni ani Tulu sambhashann aschem hem film April 21, 2017-ver Mangalore ani bhovmthonni-chea sheharanim prodorshit jaunchem...