Category: Ghaditam

Mumboi Konknni Obhian

Konkani bhashek  thenko divmchea iradyan, Ashavadi prakashan saunsthea dvarim heach May mahinyachea 6 tariker samjer 4 varamcher Atma Darshan, Mahakali Caves Road, Andheri purv hamgasor “Mumboi Konkani Abhiyan” navan ek karyakram asa kellem.  Hea samdarbhar...