Category: Vyakti Parichay – Chol Chitram

Smt. Janet Noronha

Sophiya – filma-chi Nirmapaki Sophiya -A dream girl hea film-cho Premiere Show May 12, 2017 ver Mangalore Prabhat Talkies hamgasor sokallim-chea 10 varamcher jauncho asa. Teach disa Mongllur ani itor sabar shaharanim tem prodarshit...

Shri Maxim Pereira

Manasa” upranth “Ashem Jalem Kashem ?” Digdorshak Shri Maxim Pereira “Ashem Jalem Kashem ?” (Tulu-nth “Imcha Aand Emcha?”) Konknni ani Tulu sambhashann aschem hem film April 21, 2017-ver Mangalore ani bhovmthonni-chea sheharanim prodorshit jaunchem...