Category: ಘಡಿತಾಂ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ದಿವಸ್-2018 ಆಚಾರಣ್

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬೋವ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಅಗೊಸ್ತ್ 18, 2018 ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವರಾಂಚೆರ್ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಲ್, ಸೆನಾಪತಿ ಬಾಪಟ್ ಮಾರ್ಗ್, ಮಾಹಿಮ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ 26-ವೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿವಸ್ ಆಚಾರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 16...

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಥಾವ್ನ್ ತಾಲೆಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ

 ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬೋವ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಜುಲಾಯ್ 15, 2018 ಆಯ್ತಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂಚಾ ಜುಸ್ತ್ 3.30 ವರಾಂಚೆರ್ ಸರಸ್ವತಿ  ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ್ ಹೊಲ್, ಸೆನಾಪತಿ ಬಾಪಟ್ ಮಾರ್ಗ್, ಮಾಹಿಮ್ (ಪಶ್ಶಿಮ್) ಮುಂಬಯ್ -400 016 ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಲೆಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಯೋಜಿತ್...