Category: ಘಡಿತಾಂ

ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜೆರಿಮೆರಿ

ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜೆರಿಮೆರಿ  ಎಕ್ ಬೋವ್ ಸಮಾಧಾನಿ, ಸದಾಂಚ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೋಂಡಾಚೊ, ದಡಂಗ್ ಜಿವಾಚೊ, ಖಂಚಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಕಸಲೇಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್ ಸಂತೋಸಾನ್ ತಿರ್ಸುಂಚೊ ಕೊಣೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸಾ ತರ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜೆರಿಮೆರಿಚೊ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ.  ತೊ ಸಬಾರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸಕ್ರೀಯ್ ವಾವ್ರ್...

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ – ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಜುಬಿಲೀ ಆಚಾರಣ್

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಜುಬಿಲಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಚೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್  ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ಚಾ ಅತೀ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಅಗೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ 20, 2017  ದನ್ಪರಾಂ  3.30 ವರಾಂಚೆರ್ ಸೈಂಟ್ ಆನ್ನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಬೊರಿವಲಿ, ಮುಂಬಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್...