Category: ಖಬ್ರೊ

ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1 – ಗೊಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಜಾಂವಯ್ ನಂ.1  ಗೋಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೊ….. ! ಜಾಂವಯ್ ನಂ.1 ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಗೊಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮಾಕ್ವಿನೆಜ್ ಪೇಲೆಸ್, ಪಣಜಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಥರಾನ್ ಜಾಲೆಂ. “ಫಿಲ್ಮಾ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಘಡಿತಾಂ ವಿಶಿಂ ಲೋಕಾಕ್ ಜಾಗವ್ನ್, ಬೊಗ್ಣಾಂ ಉಸ್ಕಾಯ್ತಾತ್   ದೆಕುನ್ ತಿಂ ಬೋವ್...

ಮುಂಬಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಥೆಂಕೊ ದಿಂವ್ಚಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ಆಶಾವಾಧಿ  ಪ್ರಕಾಶನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚಾ 4 ವರಾಂಚೆರ್,   ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಮಹಾಕಾಲಿ ಕೇವ್ಸ್ ರೋಡ್, ಆಂಧೆರಿ, ಹಾಂಗಾಸರ್ “ಮುಂಬಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್”  ನಾವಾನ್ ಎಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್...