Category: ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ್ – ಚಲನ್ ಚಿತ್ರಾಂ

ಕ್ರಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ – ಸಂಗೀತಾಚೊ ಜಾದುಗಾರ್

ಕ್ರಿಸ್ಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಹೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ನವಿ ದಿಶಾ ದಿವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ.  ಮರ್ಣಾನ್ ತಾಚಿ ಜೀಣ್ ಸಂಪ್ಲಿ ತರೀ, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ದಾದೊಸ್ಪಣ್ ದಿವ್ಪಿ ತಾಚೊ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಜೂನ್ ಕಾನಾ ಲಾಗಿಂ ಘುಣ್ಘುಣ್ತಾ.  ತಾಚೆಂ ವೀಜೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಅಗ್ಲ್ಯಾ-ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವರ್ನ್...

ಗಸ್ಪಾರ್ ಬಲ್ತಾಜ಼ಾರ್ ಮೆಲ್ಕಿಯೊರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಜಿ. ಎಂ. ಬಿ.)

ಗಸ್ಪಾರ್ ಬಲ್ತಾಜ಼ಾರ್ ಮೆಲ್ಕಿಯೊರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಜಿ. ಎಂ. ಬಿ. ಹಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಜನೆವರಿ 6, 1914 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚ್ಯಾ ಫಳ್ನಿರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಾಲೊ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಪಕತ್ತ್ ಪಾಂಚ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ತೆಚ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.  ಬಾರಾಂ ವರ್ಸಾಂಚಾ...

ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜೆರಿಮೆರಿ

ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜೆರಿಮೆರಿ  ಎಕ್ ಬೋವ್ ಸಮಾಧಾನಿ, ಸದಾಂಚ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೋಂಡಾಚೊ, ದಡಂಗ್ ಜಿವಾಚೊ, ಖಂಚಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಕಸಲೇಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್ ಸಂತೋಸಾನ್ ತಿರ್ಸುಂಚೊ ಕೊಣೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸಾ ತರ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜೆರಿಮೆರಿಚೊ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ.  ತೊ ಸಬಾರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸಕ್ರೀಯ್ ವಾವ್ರ್...

ಬೆಟ್ಟಿ ನಾಜ಼್

ತಿಯಾತ್ರ್ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟಿ, ಬಿಯಾಟ್ರಿಸ್ ಜೊಸೆಫೀನ್ ನಜ಼ರೆತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ “ಬೆಟ್ಟಿ ನಾಜ಼್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚಿ ತಿಯಾತ್ರ್ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟಿ, ಬಿಯಾಟ್ರಿಸ್ ಜೊಸೆಫೀನ್ ನಜ಼ರೆತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಗಾಂವಾನ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚಿ ತರೀ ತಿಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 18, 1945 ವರ್ಸಾ ಮುಂಬಯ್ಚಾ ಮಜ್ಘಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಲೊ....

ಶ್ರೀ ಆಂತೊನಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೆಸ್

(ಖ್ಯಾತ್ ಸಂಗೀತ್ಕಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಭಾವ್ ಆಂತೊನಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾಚಿ ವಳಕ್ ದಿತಾ – ಇಜಿದೊರ್ ದಾಂತಾಸ್) ಗೊಯಾಂತ್ ಮಾಜೊರ್ಡಾ ಗಾಂವ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸಂಗೀತ್‍ಕಾರಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ತ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್‍ಕಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಆಂತೊನಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೆಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್. ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ದೇಸಾಯಿಚೆಂ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಅಮರ್...

ಮಿಲ್ ರೊಯ್ ಗೊಯೆಸ್ – ’ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್” ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ದಿಗ್ದರ್ಶಕ್

       ದೆವಾಧಿನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ಲೊರಿಯಾನೊ ಗೊಯೆಸ್ ಆನಿ ಪಿಯೆದಾದ್ ಕಾರ್ಡೊಜೊ ಇ ಗೊಯೆಸ್ ಹಾಂಚೊ ಪೂತ್, ಪರ್ವಿಸ್ ಮಿಲ್ ರೊಯ್ ಗೊಯೆಸ್, ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಮಿಲ್ರೊಯ್ ಗೊಯೆಸ್, ಹಾಚೆ ಜನಮ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 1989 ವರ್ಸಾ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ.  ಆತಾಂ ತೊ ಕಂಕೊಲಿ, ಪಶ್ಶಿಮ್ ಗೊವಾಂತ್ ವಸ್ತಿ...

ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ – I

 ಮರಿಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ “ಸೊಫಿಯಾ” ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ರಿಸೆಪ್ಶನಿಸ್ಟ್ “ಆಶಾ” ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಲೆಲೆಂ ದೆರಲ್ ಕಟ್ಟೆಚೆಂ (ಪಾಣಿರ್) ಮರಿಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಎಕ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಾಟಕಾನಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ, ವಾಸ್ಚೆಂ, ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೆಂ ತಾಚೆ ಹವ್ಯಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತೆಂ ಬಿವ್ಟಿಶಿಯನ್ ಆನಿ...

ಶ್ರೀ ಆಂಟೊನಿಯೊ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಜೆರಿ ಬ್ರಗಾಂಜಾ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ (ಆಲ್ ಜೆರಿ ಬ್ರಗಾಂಜ಼ಾ) ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಗೊಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಬಾರ್ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ವ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪರಾತ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನ್ಭೊಗ್ ಜಾತಾ. ಗೊಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ...

ಎಂಟೊನೆಟ್ ಮೆಂಡಿಸ್

ಎಂಟೊನೆಟ್ ಮೆಂಡಿಸ್  ಬಾಯ್ ಎಂಟೊನೆಟ್ಟಾಕ್  ತಿಚಾ ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂಚಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್, ತಿಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎ. ಕೆ. ಡಿ’ಸೋಜಾನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಹಾಂವ್ ತೊ ತಾರ್ವೊಟಿ’ ತಿಯಾತ್ರಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ದಿವ್ನ್ ರಂಗ್ ಮಂಚಾಕ್ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ.  ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಜ್, ಎಮ್. ಬೋಯಾರ್,...

ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಬಾರ್ಕುರ್)

ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಬಾರ್ಕುರ್) ಎಕ್ ಬಹುಮುಖಿ ವ್ಯಕ್ತಿತಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತೊ ಎಕ್ ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ದಿಗ್ದರ್ಶಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಗಿತಾಂ ಆನಿ ಸಂವಾದ್ ಬರಂವ್ಚಾಂತ್ ಬಾರಿಚ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಕಾ ಮಾರಾಠಿ ಆನಿ ಭೊಜ್ ಪುರಿ ಫಿಲ್ಮಾನಿಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬರ್ಪೂರ್ ಆನ್ಭೋಗ್ ಆಸಾ...