Contact Form

ಫೊನ್ ನಂಬರ್: +91.9819 308750  / 9821 308750 / 022 2504 2552

ಇ-ಮೈಲ್ ಎಡ್ಡ್ರೆಸ್: info @ konkanifilms.com

 

ಸಂಪರ್ಕ್ ಫೊರ್ಮ್

ಅಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಾಡಾತ್ – ಆಮಿ ತುಮ್ಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.


ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶೆಂ ಮಜತ್ ಕರ್ಯೆತಾ ?

ತುಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್, ಸವಲಾಂ ಆನಿ ಸಲಹಾ-ಸೂಚನಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಾಡ್ಯೆತ್.