ತುಮ್ಚಿ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್

ಮೊಗಾಳ್ ಮಿತ್ರ್, ಲೊರೆನ್ಸ್, ತುವೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಲ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲಾಂ. ಸರ್ವ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್, ಲೇಖಕ್, ಕಲಾಕರಾಂಚೊ ತುಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ಲಾಭ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಹೊಗಳುಭಟ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವೊನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್‍ಪಣಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ. ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್, ತುಜೊ ಮೊಗಾಳ್ ಮಿತ್ರ್-ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ. ~ ವಾಲ್ಟರ್  ಲಸ್ರಾದೊ


ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಂಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಾಮಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ರಿತಿಚೊ ವಿನ್ಯಾಸ್! ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಮೇಟ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಬಾಬ್ ಡಿ’ಸೊಜಾಕ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ತಾಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಿಚೊ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಚೊ ಬರೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ವೊಟ್ ವಾಡ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.

ರೆಕಾದ್,

ಅನಂತ್ ಅಮೆಂಬಳ್