ಗಸ್ಪಾರ್ ಬಲ್ತಾಜ಼ಾರ್ ಮೆಲ್ಕಿಯೊರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಜಿ. ಎಂ. ಬಿ.)

ಗಸ್ಪಾರ್ ಬಲ್ತಾಜ಼ಾರ್ ಮೆಲ್ಕಿಯೊರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಜಿ. ಎಂ. ಬಿ. ಹಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಜನೆವರಿ 6, 1914 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚ್ಯಾ ಫಳ್ನಿರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಾಲೊ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಪಕತ್ತ್ ಪಾಂಚ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ತೆಚ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.  ಬಾರಾಂ ವರ್ಸಾಂಚಾ...