ಮುಂಬಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಥೆಂಕೊ ದಿಂವ್ಚಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ಆಶಾವಾಧಿ  ಪ್ರಕಾಶನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚಾ 4 ವರಾಂಚೆರ್,   ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಮಹಾಕಾಲಿ ಕೇವ್ಸ್ ರೋಡ್, ಆಂಧೆರಿ, ಹಾಂಗಾಸರ್ “ಮುಂಬಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್”  ನಾವಾನ್ ಎಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್...

ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1

ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1 2018 ಬೊಂದೆರ್:  ಸಾಂಗಾತಿ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್  : ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜೆರಿಮೆರಿ, ಲಿಯೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಜೆರಿಮೆರಿ ಆನಿ ಸಿರಿಲ್ ಕಸ್ತೆಲಿನೊ ದಿಗ್ದರ್ಶಕ್ : ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಾರ್ಕುರ್ ಕಾಣಿ / ಪಟ್ ಕಥಾ / ಸಂವಾದ್ : ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಾರ್ಕುರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ:...