ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ – ಸುಪರ್ ಹಿಟ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್

ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಮಿರಾ ರೋಡ್ ಯೆತಾ……!     ವ್ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಕಾತ್…!!  ಆಯ್ತಾರಾ 12,  ಜನೆರ್, 2020 ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಜುಸ್ತ್ 10 ವರಾಂಚೆರ್ ರಸ್ಸಾಜ್ ಸಿನೆಮಾ, ಮಿರಾ ರೋಡ್ ಹಾಂಗಾಸರ್