ಆಮ್ಚೆ ವಿಶಿಂ……

ಆಮ್ಚಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ…..

ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳ್, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಆನಿ ಮಲೆಯಾಳಂ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ್ ಶೆತಾನಿಂ ಬರೊಚ್ ವಾವ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.  ಪುಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ್ ಶೆತಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಬೋವ್ ಉಣೊ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲ್ತೇ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಥೊಡೆ ಮನಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ‍್ಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ ಎಕ್ ಆಶೆಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎಮ್. ಬಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ 1949 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ್ “ಸುಖಿ ಕೋಣ್ ?” (ಜೆ ಆಧುರೆಂ ಉರ್ಲೆಂ.) ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ.  ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಾ ಸಂಧರ್ಬಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಆಡ್ಚಣೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತೆ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್.  ಕಾರಣಾಂತರ್ ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲಿಜ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ 1950 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಿಲಿಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ್ “ಮೊಗಾಚೊ ಆಂವ್ಡೊ” ಶ್ರೀ ಆಂಟೊನಿಯೊ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಜೆರಿ ಬ್ರಗಾಂಜ಼ಾ (ಗಾಂವಾನ್ ಮಾಪ್ಸಾ, ಗೋಂಯ್) ಹಾಣೆಂ ಎತಿಕಾ (ETICA) ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್  ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.  ಜಿ. ಎಮ್. ಬಿ-ನ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಎಕಾಚ್ ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್ ಕಾಮಾಚಿ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತರೀ, ಜೆರಿ ಬ್ರಗಾಂಜಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ಬರೊಚ್  ಅನುಭವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ  ಜಾಲೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ್ ಶೆತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.  ಎಪ್ರಿಲ್ 24, 1950 ದಿಸಾ ತೆಂ ಮುಂಬಯ್ ರಿಲಿಜ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ದೀಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಚಾರಣ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ್ ಶೆತಾಂತ್ ಉರ್ಭಾ, ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್ ಆನಿ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಝಳ್ಕಾತಾತ್.  ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಧಯ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ರಚುನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಚೊ ಬರೊಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳೊನ್ ಆಸಾ.  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದ್ದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ್ ವಾವ್ರಾ ವಯ್ರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸಂವೆಂ ಮುಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೊಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಚೊ ದೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ್ ಪಾವಾಸೊ ಕರ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜಾಳಿ ಪಕತ್ತ್ ಮುಂಬಯ್ ವ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ನಾ. ಸಂಸಾರ್ ಬರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಫಿಲ್ಮ್, ತಿಯಾತ್ರ್, ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್, ಸಹಮಿಲನ್, ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಮನೋರಂಜನ್/ಕಾರ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.  ದೆಕುನ್ ಲಾಗ್ತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್, ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಯೋಜನ್/ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರಾಂಚೊ ಅನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚೊ ವಿವರ್/ಮಾಹೆತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಾಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂವ್.  ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹೊ ಜಾಗೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತುಮ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೊಲೊ.

ತುಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಲಾಭಾತ್ ತರ್ ಆಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸುಫಳ್ ಜಾತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವೊಸೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಅಧಾರ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಹಾಂವ್ ಅಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ.  ದೆವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

 

ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ