Author: Lawrence D'Souza

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಥಾವ್ನ್ ತಾಲೆಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ

 ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬೋವ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಜುಲಾಯ್ 15, 2018 ಆಯ್ತಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂಚಾ ಜುಸ್ತ್ 3.30 ವರಾಂಚೆರ್ ಸರಸ್ವತಿ  ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ್ ಹೊಲ್, ಸೆನಾಪತಿ ಬಾಪಟ್ ಮಾರ್ಗ್, ಮಾಹಿಮ್ (ಪಶ್ಶಿಮ್) ಮುಂಬಯ್ -400 016 ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಲೆಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಯೋಜಿತ್...