Category: ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ್ – ನಾಟಕಿಸ್ತ್

ಮಿಕ್ಕಿ ಮೊರೆಯಾ – ಭಾರತೀಯ್ ಜಾಜ಼್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ರಾಯ್

 ಮಿಕ್ಕಿ ಕೊರೆಯಾ-ನ್ ಭಾರತಿ ಜಾಜ಼್  ಸಂಗೀತಾಚೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಕೊರೆಯಾ ಎಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬೇಂಡ್ ಹಾಚೆ ದ್ವಾರಿಂ ಸಾದಾರ್ಣ್ ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ – 1938 ತೆಂ 1960 ಮ್ಹಣಾಸರ್ – ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ವಾಜಾವ್ನ್ ದಾಕ್ಲೊ...

ಗಸ್ಪಾರ್ ಬಲ್ತಾಜ಼ಾರ್ ಮೆಲ್ಕಿಯೊರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಜಿ. ಎಂ. ಬಿ.)

ಗಸ್ಪಾರ್ ಬಲ್ತಾಜ಼ಾರ್ ಮೆಲ್ಕಿಯೊರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಜಿ. ಎಂ. ಬಿ. ಹಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಜನೆವರಿ 6, 1914 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚ್ಯಾ ಫಳ್ನಿರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಾಲೊ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಪಕತ್ತ್ ಪಾಂಚ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ತೆಚ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.  ಬಾರಾಂ ವರ್ಸಾಂಚಾ...

ಬೆಟ್ಟಿ ನಾಜ಼್

ತಿಯಾತ್ರ್ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟಿ, ಬಿಯಾಟ್ರಿಸ್ ಜೊಸೆಫೀನ್ ನಜ಼ರೆತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ “ಬೆಟ್ಟಿ ನಾಜ಼್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚಿ ತಿಯಾತ್ರ್ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟಿ, ಬಿಯಾಟ್ರಿಸ್ ಜೊಸೆಫೀನ್ ನಜ಼ರೆತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಗಾಂವಾನ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಚಿ ತರೀ ತಿಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 18, 1945 ವರ್ಸಾ ಮುಂಬಯ್ಚಾ ಮಜ್ಘಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಲೊ....

ಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್

ಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಶ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೋಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದೆವಾಧಿನ್ ಮೈಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಷಿಮ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ದೆ| ಪಾವ್ಲ್ ಆನಿ ಫ್ಲೊರಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಚಾ ನೋವ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಾಲ್ಘಾಡೊ. ಹಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 13, 1950 ದಿಸಾ ಬಿಜೈ, ಮಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ ಜಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್, ನಾಟಕ್ ಆನಿ...

ಕೊಮೆಡಿ ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಕೊಮೆಡಿ ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಕಲಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ ದೆಣೆಂ.  ತಾಕಾ ಆಮಿ ತಾಲೆಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.  ದೆವಾನ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಥರಾಚಿ ದೆಣಿಂ ವ ತಾಲೆಂತಾ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.  ತ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಫಾವೊತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉರ್ಜಿತ್ ಕರ್ನ್, ಹೆರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕರುಂಕ್...