Amche vishim…….

Amchim don utram…..

Hindi, Tamil, Telugu ani Malayalam chol-chitr shetanim boroch vaur jal’lo amkam pall’eunk melta.  Punn Konkani chol- chitr shethant jallo vaur bhov unno.  Poristhiti bodolthe asa ani aaj kaal thode munis Konkani filma utpann korumk mukar sorleat tem Konknni chol-chitr khestrak ek ashechem  kirnn javnasa.

Shri G M B Rodrigues hannem 1949 isvemt poilem Konkani chol-chitr “Sukhi Con?” nirmann korchi javabdari hatim ghetli. Punn  karanntor taka tem film sompovn release karunk jalem na .

Konknnenth 1950 vorsa release jallem poilem Konknni chol-chitr “Mogacho Aunddo” Shri Antonio Lawrence Jerry Braganza (Mapusa, Goa) hannem Etica bhomderakhal mumbai-nth  toyar kel’lem. GMB-n ani tannem ekuch bhomderakhal kamachi survath kelli tori, AL Jerry Braganza-k film shetamt boro onbhog aslo dekun to supho’ll jalo ani Konknni chol-chitr shetacho bapuy mhunn namv jodumk pavlo. April 24, 1950 disa poilem Konknni Film “Mogacho Aunddo”  release jalem dekun to dees Konknni filmamcho dees mhunn acharann kortat.

Aaj-kaal Konknni chol-chitr shetamt urbha, sudsudai pal’leunk melta. Sobar jann dhoir karun Konknni filma rochun asat ani tamkam prekshakamcho khoroch  ani boroch patimbo mell’lon asa. Konknnenth edholl mhunnasor jall’lea sorv lhan-vhod chol-chitram-chea vaura vo’yr nodor ghalchea sovem mukar jaunk aschea Konknni filmam-cho vivor pavacho korcho iradho ghevn ami hea suvatechi survat kelea.

Konknni films ho jago pokot Mumbai va filmam khatir matr seemit na. Saunsar bhor jaunchea Film, Tiatr, Natak, Songeet sanj, Saha milan, workshop tasolea sorv manoranjan karyam vixim ami maheth diteleamv. Dekun logti manest, manestinnimk tannim yojan / nirmann korun aschea Konknni chol-chitram-cho ani karyakraman-cho vivor/mahiti amkam dhadun diuncheak vinanti kortamv. Tumchea lhan-vhod karyeancho prosar karumk ho jago sodanch tumcho jaun astolo.

Tumcho sahakar labhat tor amcho vaur supho’ll jatolo mhu’llo amcho borvoso. Hea kamant adhar diteleancho hanv abhari javnasam. Dev borem korun.

 

  Lawrence D’Souza, Kamani