EK ASLYAR EK NA

Banner: Ferns Movies International
Nirmapak : Shri Frank Fernandes, Thottam
Digdarshak : Shri Pradeep Barboza, Paladka
Saha- Digdarshak: Shri Stany Bela ani Kishore Moodbidri
Kanni : Shri Pradeep Barboza, Paladka
Sambhashann : Shri Pradeep Barboza, Paladka
Taragann: Pradeep Barboza Paladka, Deeapk Paladka, Priya Menezes,  Richard Sequeira, Jerald Moraes, Melvyn D’Almeida, John D’Silva, Alphonse D’Souza, Lavina Fernandes, Joseph Mathias, Pratap Menezes, Claud, Lucy Aranha, Godwin Castelino, Shawn  Mangalore, Rons London, Gladys Hospet ani Clara Rodrigues
Somgeet : Vanil Veigas
Gavpi/gavpinn : Prajoth D’Sa, Ashwin D’Costa, Anajana Padmanabhan, Jyotsna Roshan ani Priya Menezes
Lyrics: Wilson Kateel
Cinematography : D Shashikumar
Choreography: Akul, Girish and Rajesh Brahmavar.
Sankalan: Sujith Nayak.
 Stunts Mass Mhada
Nirmann nirvahann: Rajesh Kudla