Smt. Janet Noronha

Sophiyafilma-chi Nirmapaki

Smt. Janet Noronha

Sophiya -A dream girl hea film-cho Premiere Show May 12, 2017 ver Mangalore Prabhat Talkies hamgasor sokallim-chea 10 varamcher jauncho asa. Teach disa Mongllur ani itor sabar shaharanim tem prodarshit jatelem.  Aturaen rakon asu’llea Konknni cholan chitr mogimk ek samtosachi gojal janvnasa.

Hea filma-chi Nirmapaki Smt. Janet Noronha, Coastalwood hachi poili mahilla Nirmapaki javnasa.  Smt. Janet Noronha Madantyar-chea Shri Sabas Madtha ani Smt. Cecilia Madtha hamchi dhuv javnasa.  Tichem loghn Shri Valerian Norohna sogim jalem ani devan tamkam ek sobhayen ani talentanim bhoru’llem dhuv Esther phavo kelem. Kashem namv toshem kam.  Esther Noronha kamy Ester ranni’ek sodun dina. Eddo’lluch Estheran sabar bhashem-chea film-nim natan karun aploch ek jago thiray’la nahim astam ek umchlem nachpinn ani gavpinn tem javnasa.

Janetak Natak, Nach ani Podam gamvche sovem khell-Pomdyatanim ani Karavalli-chea ‘Yakshagana Bayalata’ kalemt borich abhiruch asu’lli. Iskolamt, firgoj ani taluk hamtar tannem sobar inama jikleant, dakle modleat ani nove dakle rochleat.  Tea ka’lla-chea poristhitek lagon thodea tempak Janetan hea sorv somgtim thaun pois ravomk podlem. Punn Esthera-chea jolma upran’th, Esthera sogim asu’llim talenta ani dennim vo’llkon Janetan taka fine arts hamtum torbheti diuncho nidhar ghetlo.  Svatachem sopann jiva’llem ani apnne svata karumk natu’llem kam Esthera moriphat karun dakoilem.  Esthera-chea yashasvi patlean Janetan kello sacrifice utton dista.

Janetan aplea sorv talentamk ek karun Sophiya – A dream girl hea filma-chem nirman kelam.  Hea filma-chem akarshonn Esther jaun asa.  Sophiya-k  Censor Board thaun “U” certificate labhlya ani May 12, 2017 disa Mangalore ani itor sheharanim, desh-ideshanim  prodarshit janvchem asa. Tacho vivior ami tumkam diteleanv.

Ami Janet Bayek tichea vauramt borem magtamv ani mukari tiche thaun chod ani chod konknni  vaur jaundi mhunn ashetamv.