Category: Vyakti Parichay – Chol Chitram

Shri Anthony Gonsalves

(Kyat sangeetkar Goemcho bhav Antony Golsalves-chi vol’lok dita – Isidore Dantas) Goeant Marjorda Gaon navad’dik sangeetkaramk jalm dillo Gaon mhunn namvadla.  Tea sangeetkaram madhem Antony Gonsalves hachem namv bhov famad. Manmohan Desai-chem film ‘Amar...

Udevn Yemvchim Neketram – I

 Maria Jyothi D’Souza Sophiya filmant receptionist ‘Asha’ jaun disle’lem DeralKatte-chem (Paneer) Maria Jyothi D’Souza ek udevn yevmche neketr javnasa. Natakamni natan karchem, filma pal’levchem, book vaschem, sangeet iekomchem tache havyas javnasat. Tem Beautician ani...

Harry Fernandes (Barkur)

  Harry Fernandes (Barkar) ek bahu-mukhi munis javnsa. Tho ek lhekak ani digdarshak matr nhay astam, padam-chim utram ani dialogue baravmcheant barich hushar. Taka Marathi ani Bhojpuri filma-nim kaam kello barpoor anbhog asa. Tache...