Category: Vyakti Parichay – Chol Chitram

Shri Anthony Gonsalves

(Kyat sangeetkar Goemcho bhav Antony Golsalves-chi vol’lok dita – Isidore Dantas) Goeant Marjorda Gaon navad’dik sangeetkaramk jalm dillo Gaon mhunn namvadla.  Tea sangeetkaram madhem Antony Gonsalves hachem namv bhov famad. Manmohan Desai-chem film ‘Amar...

Udevn Yemvchim Neketram – I

 Maria Jyothi D’Souza Sophiya filmant receptionist ‘Asha’ jaun disle’lem DeralKatte-chem (Paneer) Maria Jyothi D’Souza ek udevn yevmche neketr javnasa. Natakamni natan karchem, filma pal’levchem, book vaschem, sangeet iekomchem tache havyas javnasat. Tem Beautician ani...